Logo

WYCENA

POŚREDNICTWO

Oferta Sprzedaż/Wynajem

O MNIE

Operat szacunkowy sporządzany jest zgodnie z przepisami prawa. Rzeczoznawcę majątkowego przy sporządzaniu operatu szacunkowego wiążą również zapisy powszechnych krajowych zasad wyceny (standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych) oraz kodeks etyki zawodowej.

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, który stanowi autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o aktualnej wartości rynkowej nieruchomości wycenianej.

Wartość rynkowa nieruchomości, w uproszczeniu, odpowiada cenie transakcyjnej jaką zapłaciłby za nią potencjalny, zdecydowany do zakupu nabywca przy założeniu jego niezależności od sprzedającego i odpowiedniego okresu ekspozycji oferty na rynku

Operat szacunkowy może być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został sporządzony przez maksymalny, ustawowo określony okres 12 miesięcy od daty jego opracowania.

Po tym okresie ale nie później niż 24 miesiące od sporządzenia operatu jego autor, rzeczoznawca majątkowy może dokonać aktualizacji operatu szacunkowego.

Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego może zostać dokonana jedynie przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, a co za tym idzie sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego odmiennej wyceny tej samej nieruchomości nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia poprzedniego operatu szacunkowego, nawet gdyby otrzymane wartości tej samej nieruchomości od siebie odbiegały (stanowią one autorską opinię rzeczoznawcy o wartości).

Rozbieżność wartości konkretnej nieruchomości zależeć może od wybranego przez rzeczoznawcę sposobu wyceny, tj. wybranego podejścia, metody oraz techniki wyceny.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia rady ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (paragraf  3 i następne), określenie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do tej nieruchomości i jest poprzedzone szczegółową analizą rynku nieruchomości w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji.

Rzeczoznawca majątkowy, zgodne z art. 155 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje wszelkie niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w:

  1. księgach wieczystych,
  2. katastrze nieruchomości,
  3. ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  4. tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych,
  5. planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6. wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe,
  7. dokumentach będących w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył, w drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz,
  8. w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali,
  9. umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości.

Kontakt: rzeczoznawca majątkowy Radosław Wiciejowski, GSM: 790 45 88 87, email: email do mnie
LASKO NIERUCHOMOŚCI Al. Armii Krajowej 4A/107 (Galeria DEXA, 1 piętro), 35-307 Rzeszów, Tel. kom. 512 155 844, http://www.laskonieruchomosci.pl